Јавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“ УБ на мандатни период од 4 године УСЛОВИ: за директора Библиотеке може бити именовано лице које поред законом прописаних услова, испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијима у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање 5 гoдинa радног искуства у култури, да има положен стручни испит за библиотекаре, да се против њега или ње не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора Библиотеке; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. ОСТАЛО: кoнкурснa дoкумeнтaциja зa избoр кaндидaтa зa дирeктoрa Библиотеке уз пријаву трeбa дa сaдржи следеће доказе: 1) пријаву на јавни конкурс са биографијом кандидата и подацима о стручности из делокруга рада у култури са прегледом остварених резултата, за које се прилажу адекватни докази; 2) предлог програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године; 3) доказе о стеченом радном искуству у култури (уговори, решења, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 4) доказе о положеном стручном испиту; 5) диплому о стеченој стручној спреми; 6) уверење да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 7) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; 8) уверење о држављанству Републике Србије; 9) извод из матичне књиге рођених; 10) фотокопија или очитана лична карта; 11) лекарско уверење – доказ о општој здравственој способности. Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Рок за подношење пријаве кандидата је 10 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет странама и публикацији Националне службе за запошљавање и интернет странама Библиотеке, и на огласној табли у просторијама Библиотеке и у дневном листу „Информер“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се Градској библиотеци ,,Божидар Кнежевић”, Уб – Управном одбору, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“, у затвореној коверти, лично или на адресу: Градска библиотека ,,Божидар Кнежевић”, Уб, Краља Петра првог ослободиоца бр.29, 14210 Уб. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује решењем против кога се може изјавити жалба у складу са законом.

Оставите одговор